Succesvol ondernemen

050legal maakt succesvol ondernemen mogelijk. Bijna niets is leuker binnen het ondernemerschap dan de kick om opdrachten binnen te halen en het fijne gevoel om goed werk af te leveren. Helaas gebeurt het te vaak dat ondernemers niet aan verwachtingsmanagement doen. ‘Ach, we kennen elkaar van netwerkmeetings. Dus dat komt wel goed.’ of deze ‘Onze kinderen zitten op dezelfde voetbalvereniging, dus ik kom haar geregeld tegen’.  

Maar wat mogen partijen over en weer van elkaar verwachten? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Hoe kan je jouw financiële risico’s beperken? Wat te doen als de samenwerking stagneert?

Algemene voorwaarden én een goede overeenkomst is de juridische fundering van ieder bedrijf. 050legal helpt je graag met het opbouwen van een solide basis voor je onderneming.

Beperk jouw financiële risico’s en laat Marjolijn jouw offertetraject opzetten die geheel aansluit op jouw bedrijfsvoering.

“Met algemene voorwaarden geef je jezelf en je klanten zekerheid.”

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden in Jip & Marjo taal

Wat dacht je van algemene voorwaarden in duidelijke en heldere taal? Je hebt immers niets te verbergen, dus waarom onnodig moeilijk taalgebruik hanteren? Of wat denk je van algemene voorwaarden die in lijn liggen met je bedrijfsidentiteit?   

Marjolijn schrijft jouw algemene voorwaarden in begrijpelijk taal daar waar mogelijk is. Feit blijft dat sommige juridische zinsneden dusdanig geformuleerd dienen te worden anders verliezen ze hun context. 

Wil je meer over de Jip & Marjo voorwaarden, mail mij dan rustig. Ik denk graag met je mee.

Algemene voorwaarden scannen

Je hebt al algemene voorwaarden, maar je vraagt je af of deze nog up to date zijn omdat je ze zelf hebt opgesteld of omdat het langer dan een jaar geleden is dat ze zijn opgesteld. Laat 050legal je voorwaarden daarom scannen. Je ontvangt een rapportje met daarin alle bevindingen die je vervolgens zelf kan implementeren dan wel door 050legal kan laten doen.

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact op via het contactformulier.

Wat zijn algemene voorwaarden?

De wet definieert in artikel 6:231 sub a BW het begrip algemene voorwaarden als volgt:

‘een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzonderingen van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.’

Vervolgens wordt in sub b uitgelegd dat degene die de algemene voorwaarden hanteert de gebruiker heet en degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heeft aanvaard de wederpartij is.

Een belangrijke ‘voorwaarde’ bij het hanteren van algemene voorwaarden is dat er geen kernbedingen (kern van de prestatie) in mogen staan. Dat betekent dat alleen randvoorwaarden in de algemene voorwaarden verwerkt mogen worden. Denk aan betalingstermijnen, aansprakelijkheidsbeding, garantiebepalingen etc. Zaken als prijs, product, hoeveelheden, kwaliteit etc. worden daarmee opgenomen in de overeenkomst zelf.

Wanneer zijn algemene voorwaarden geldig?

Om algemene voorwaarden rechtsgeldig te laten zijn, dienen zij op grond van artikel 6:233 BW te voldoen aan een tweetal vereisten:

de algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend te zijn;
de gebruiker moet zijn/haar wederpartij een redelijke mogelijkheid hebben geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. (informatieplicht).
De wederpartij hoeft overigens niet eerst de algemene voorwaarden daadwerkelijk gelezen te hebben voor de gebondenheid! Zelfs als de gebruiker weet dat de wederpartij de voorwaarden niet heeft gelezen, dan is de wederpartij toch gehouden aan de algemene voorwaarden.

Je kan op drie manieren aan de informatieplicht voldoen:

de gebruiker kan de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden ter hand stellen. (artikel 6:234 lid 1a BW);
de gebruiker kan voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij bekendmaken dat de voorwaarden ter inzage liggen. (artikel 6:234 lid 1b BW);
bij een elektronische overeenkomst (zoals koop of afstand) moet de gebruiker niet alleen de algemene voorwaarden elektronisch beschikbaar stellen, maar ook zorgen dat de wederpartij de algemene voorwaarden op kan slaan.


Vooraf ter hand stellen

De hoofdregel met betrekking tot de informatieplicht is dat de gebruiker de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand moet stellen. Vooraf toezenden valt hier ook onder. Verwijs je in de factuur naar jouw algemene voorwaarden dan ben je te laat. In je overeenkomst (offerte of opdrachtbevestiging) kan je de volgende zin opnemen: ‘De bijgevoegde algemene voorwaarden zijn op al onze overeenkomsten van toepassing.’

De gebruiker moet het initiatief tot het ter hand stellen nemen. Dit kan op verschillende manieren. Denk eens aan het overhandigen van algemene voorwaarden of het verwijzen naar de algemene voorwaarden middels een bordje. Het mag echter nooit betekenen dat de wederpartij extra moeite moet doen om de algemene voorwaarden te kunnen bemachtigen. Een bord met de mededeling: ‘onze algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de afdeling klantenservice op de 3e etage’ zal onvoldoende zijn. Ook betekent het ter hand stellen dat de wederpartij de algemene voorwaarden mag houden. Zijn de algemene voorwaarden eenmaal toegezonden of ter hand gesteld, dan hoeft dit niet opnieuw bij een volgende overeenkomst met dezelfde wederpartij. Voorwaarde is wel dat de wederpartij zich ervan bewust is dat de ooit toegezonden of ter hand gesteld algemene voorwaarden nog steeds van toepassing zijn.

In deze situatie kan je eenvoudig de volgende zinsnede in jouw overeenkomst (offerte of opdrachtbevestiging) toevoegen: ‘Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze reeds aan u ter beschikking zijn gesteld. U kunt altijd vragen om toezending van een extra exemplaar.’


Terinzagelegging en toezending op verzoek

Uitzondering op de voorgenoemde hoofdregel is in de wet opgenomen in geval het niet redelijkerwijs mogelijk is om de algemene voorwaarden ter hand te stellen. Denk eens aan overeenkomsten die je sluit per telefoon of bij het kopen van een treinkaartje (overeenkomsten die massaal worden gesloten). In deze gevallen kan worden volstaan met het ter inzage leggen van de algemene voorwaarden bij de gebruiker zelf, Kamer van Koophandel of de griffie van een rechtbank. (artikel 6:234 lid 1b BW).

De gebruiker zal voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst moeten bekend maken waar de algemene voorwaarden ter inzage liggen. Bij toezending van de algemene voorwaarden geldt dat de gebruiker opdraait voor de kosten van verzending.

Mag je algemene voorwaarden tussentijds wijzigen?

Het kan gebeuren dat je gedurende de overeenkomst de algemene voorwaarden wilt wijzigen. Dat is in principe toegestaan, mits een bepaling hiervoor is opgenomen in de oorspronkelijke algemene voorwaarden. Tevens ben je verplicht om de klant te informeren over de gewijzigde algemene voorwaarden. Zorg dus altijd voor een wijzigingsbeding in de algemene voorwaarden.

Consumenten daarentegen mogen de overeenkomst opzeggen indien de nieuwe algemene voorwaarden ten nadele van hun worden gewijzigd.

Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing?

Het komt regelmatig voor dat beide partijen naar eigen algemene voorwaarden verwijzen. Welke set algemene voorwaarden is dan van toepassing? Dit is de zogenaamde “battle of forms”.

Artikel 6:225 lid 3 BW zegt het volgende: ‘verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt aan de tweede verwijzing geen werking toe, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.’

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De algemene voorwaarden van A zijn van toepassing wanneer A ze benoemd in het aanbod, tenzij bij B bij de aanvaarding de toepasselijkheid van A’s algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijst. Dit principe is zelfs van toepassing als het gaat om een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Wat is uitdrukkelijk van de hand wijzen? Van uitdrukkelijk van de hand wijzen kan niet gesproken worden als de gebruiker een clausule in de algemene voorwaarden hanteert waarin staat dat hij uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand wijst. Het zelfde geldt voor een standaard gedrukte zinsnede in de voetnoot op het briefpapier. Echter, dit laatste is discutabel.

Wanneer zijn algemene voorwaarden vernietigbaar?

Een beding in de algemene voorwaarden kan op grond van twee redenen vernietigd worden.

1. De algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend te zijn;
2. Je moet jouw wederpartij een redelijke mogelijkheid hebben geboden (zie ‘wanneer zijn algemene voorwaarden geldig?) om tijdig van de algemene voorwaarden kennis te nemen (informatieplicht).

Onredelijk bezwarend 

‘Een beding in de algemene voorwaarden is vernietigbaar indien het, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend is voor de wederpartij.’ aldus artikel 6:233 sub a BW.

De wetgever heeft door middel van de zwarte en grijze lijst geprobeerd om een aantal bedingen te formuleren waarvan de bedingen onredelijk bezwarend dan wel kennelijk onredelijk bezwarend zijn. 

De zwarte lijst (artikel 6:236 BW) bevat bedingen die, indien opgenomen in de algemene voorwaarden, door de wet als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. Tegenbewijs is hierbij niet mogelijk. De enkele vermelding van het beding op de zwarte lijst is voldoende om het beding te kenmerken als onredelijk bezwarend. 

De grijze lijst daarentegen (artikel 6:237 BW) bevat bedingen waarvan wordt vermoed dat ze kennelijk onredelijk bezwarend zijn. Komt een beding voor op deze lijst dan dient de gebruiker bewijs te leveren dat het beding niet onredelijk is.

Wat is 'reflexwerking'?

De zwarte en de grijze lijst zijn van toepassing op consumenten. Dat betekent dat bij overeenkomsten tussen zakelijke partners de lijsten niet dwingend zijn. Het kan voorkomen dat, ook al zijn de lijsten van toepassing op natuurlijke personen, de zakelijke gebruikers zich ook willen beroepen op de inhoud van de lijsten. Dit heet reflexwerking.

Een reflexwerking zal zich sterker voordoen, wanneer de wederpartij feitelijk bezien meer overeenstemming met een consument vertoont. Kleine verenigingen of stichtingen komen qua deskundigheid soms nauwelijks boven het consumentenniveau uit. Of denk eens aan zzp’ers die weliswaar in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelen, maar op een terrein dat niet van hun expertise is of wanneer een zzp’er zaken doet met een grote wederpartij.

Wat staat er in de zwarte lijst?

Hier in Artikel 236 vind je het complete overzicht van bedingen die onredelijk bezwarend zijn.

Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als onredelijk bezwarend aangemerkt een in de algemene voorwaarden voorkomend beding

a. dat de wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht ontneemt de door de gebruiker toegezegde prestatie op te eisen;

b. dat de aan de wederpartij toekomende bevoegdheid tot ontbinding, zoals deze in afdeling 5 van titel 5 is geregeld, uitsluit of beperkt;

c. dat een de wederpartij volgens de wet toekomende bevoegdheid tot opschorting van de nakoming uitsluit of beperkt of de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot opschorting verleent dan hem volgens de wet toekomt;

d. dat de beoordeling van de vraag of de gebruiker in de nakoming van een of meer van zijn verbintenissen is te kort geschoten aan hem zelf overlaat, of dat de uitoefening van de rechten die de wederpartij ter zake van een zodanige tekortkoming volgens de wet toekomen, afhankelijk stelt van de voorwaarde dat deze eerst een derde in rechte heeft aangesproken;

e. krachtens hetwelk de wederpartij aan de gebruiker bij voorbaat toestemming verleent zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op een der in afdeling 3 van titel 2 bedoelde wijzen op een derde te doen overgaan, tenzij de wederpartij te allen tijde de bevoegdheid heeft de overeenkomst te ontbinden, of de gebruiker jegens de wederpartij aansprakelijk is voor de nakoming door de derde, of de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren;

f. dat voor het geval uit de overeenkomst voor de gebruiker voortvloeiende rechten op een derde overgaan, ertoe strekt bevoegdheden of verweermiddelen die de wederpartij volgens de wet jegens die derde zou kunnen doen gelden, uit te sluiten of te beperken;

g. dat een wettelijke verjarings- of vervaltermijn waarbinnen de wederpartij enig recht moet geldend maken, tot een verjarings- onderscheidenlijk vervaltermijn van minder dan een jaar verkort;

h. dat voor het geval bij de uitvoering van de overeenkomst schade aan een derde wordt toegebracht door de gebruiker of door een persoon of zaak waarvoor deze aansprakelijk is, de wederpartij verplicht deze schade hetzij aan de derde te vergoeden, hetzij in haar verhouding tot de gebruiker voor een groter deel te dragen dan waartoe zij volgens de wet verplicht zou zijn;

i. dat de gebruiker de bevoegdheid geeft de door hem bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst te verhogen, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;

j. dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit, warmte en koude daaronder begrepen en dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften niet daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen, leidt tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing in een overeenkomst voor bepaalde duur, dan wel tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;

k. dat de bevoegdheid van de wederpartij om bewijs te leveren uitsluit of beperkt, of dat de uit de wet voortvloeiende verdeling van de bewijslast ten nadele van de wederpartij wijzigt, hetzij doordat het een verklaring van haar bevat omtrent de deugdelijkheid van de haar verschuldigde prestatie, hetzij doordat het haar belast met het bewijs dat een tekortkoming van de gebruiker aan hem kan worden toegerekend;

l. dat ten nadele van de wederpartij afwijkt van artikel 37 van Boek 3, tenzij het betrekking heeft op de vorm van door de wederpartij af te leggen verklaringen of bepaalt dat de gebruiker het hem door de wederpartij opgegeven adres als zodanig mag blijven beschouwen totdat hem een nieuw adres is meegedeeld;

m. waarbij een wederpartij die bij het aangaan van de overeenkomst werkelijke woonplaats in een gemeente in Nederland heeft, woonplaats kiest anders dan voor het geval zij te eniger tijd geen bekende werkelijke woonplaats in die gemeente zal hebben, tenzij de overeenkomst betrekking heeft op een registergoed en woonplaats ten kantore van een notaris wordt gekozen;

n. dat voorziet in de beslechting van een geschil door een ander dan de rechter die volgens de wet bevoegd zou zijn, tenzij het de wederpartij een termijn gunt van tenminste een maand nadat de gebruiker zich schriftelijk jegens haar op het beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen;

o. dat de bevoegdheid van de wederpartij om de overeenkomst, die mondeling, schriftelijk of langs elektronische weg tot stand is gekomen, op een overeenkomstige wijze op te zeggen, uitsluit of beperkt;

p. dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, leidt tot een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van de overeenkomst met een duur die langer is dan drie maanden, dan wel tot een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van de overeenkomst met een duur van ten hoogste drie maanden zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de overeenkomst telkens tegen het einde van de duur van de verlenging of de vernieuwing op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;

q. dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften, leidt tot een stilzwijgende voortzetting in een overeenkomst voor onbepaalde duur zonder dat de wederpartij de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand of, in geval de geregelde aflevering minder dan eenmaal per maand plaats heeft, met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden;

r. dat de wederpartij verplicht de verklaring tot opzegging van een overeenkomst als bedoeld onder j of p respectievelijk q te laten plaatsvinden op een bepaald moment;

s. dat in geval van een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften leidt tot voortzetting van de overeenkomst.

Wat staat er in de grijze lijst?

Hier in Artikel 237 vind je het complete overzicht van bedingen waarvan wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn.

Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding

a. dat de gebruiker een, gelet op de omstandigheden van het geval, ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn geeft om op een aanbod of een andere verklaring van de wederpartij te reageren;

b. dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker wezenlijk beperkt ten opzichte van hetgeen de wederpartij, mede gelet op de wettelijke regels die op de overeenkomst betrekking hebben, zonder dat beding redelijkerwijs mocht verwachten;

c. dat de gebruiker de bevoegdheid verleent een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;

d. dat de gebruiker van zijn gebondenheid aan de overeenkomst bevrijdt of hem de bevoegdheid daartoe geeft anders dan op in de overeenkomst vermelde gronden welke van dien aard zijn dat deze gebondenheid niet meer van hem kan worden gevergd;

e. dat de gebruiker een ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn voor de nakoming geeft;

f. dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;

g. dat een de wederpartij volgens de wet toekomende bevoegdheid tot verrekening uitsluit of beperkt of de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot verrekening verleent dan hem volgens de wet toekomt;

h. dat als sanctie op bepaalde gedragingen van de wederpartij, nalaten daaronder begrepen, verval stelt van haar toekomende rechten of van de bevoegdheid bepaalde verweren te voeren, behoudens voor zover deze gedragingen het verval van die rechten of verweren rechtvaardigen;

i. dat voor het geval de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de wederpartij in de nakoming van haar verbintenis is tekort geschoten, de wederpartij verplicht een geldsom te betalen, behoudens voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst;

j. dat de wederpartij verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker of met een derde, tenzij dit, mede gelet op het verband van die overeenkomst met de in dit artikel bedoelde overeenkomst, redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd;

k. dat voor een overeenkomst als bedoeld in artikel 236 onder j of p respectievelijk q een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij na een jaar de bevoegdheid heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;

l. dat de wederpartij aan een opzegtermijn bindt die langer is dan de termijn waarop de gebruiker de overeenkomst kan opzeggen;

m. dat voor de geldigheid van een door de wederpartij te verrichten verklaring een strengere vorm dan het vereiste van een onderhandse akte stelt;

n. dat bepaalt dat een door de wederpartij verleende volmacht onherroepelijk is of niet eindigt door haar dood of ondercuratelestelling, tenzij de volmacht strekt tot levering van een registergoed;

o. dat de wederpartij bij overeenkomsten, niet zijnde verlengde, vernieuwde of voortgezette overeenkomsten als bedoeld in artikel 236, onder j of p respectievelijk q, aan een opzegtermijn bindt die langer is dan een maand.

Moet ik mijn algemene voorwaarden deponeren?

Het deponeren van algemene voorwaarden is niet verplicht. Echter, het deponeren heeft wel twee functies te weten; de bewijsfunctie en kennisnemingsfunctie.

Van gedeponeerde algemene voorwaarden staat vast dat de gebruiker op een zeker moment de tekst hanteerde zoals deze toen gedeponeerd was. Daarnaast heeft het verwijzen naar gedeponeerde algemene voorwaarden een praktisch belang voor ondernemingen die redelijkerwijs niet in staat zijn om aan de criteria van ter hand stellen te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan telefonische verkoop.

De algemene voorwaarden kunnen gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van de rechtbank.

Beperk financiële risico’s en laat Marjolijn jouw offertetraject opzetten die geheel aansluit op jouw bedrijfsvoering!

Overeenkomsten

Overeenkomsten

Als ondernemer heb je dagelijks met tal van overeenkomsten te maken die je juridisch en financieel sterk kunnen beïnvloeden. Denk aan offertes, samenwerkingsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten etc.

Voorkom betalingsproblemen
‘Het contact met mijn opdrachtgever verliep zo soepel dat we alles mondeling zijn overeengekomen. Nu twee maanden later na het voltooien van de opdracht, heb ik nog steeds mijn geld niet.’ Dit is een veel gehoorde situatie die je als ondernemer eenvoudig had kunnen voorkomen.

050legal begeleidt en stelt heldere overeenkomsten op voor jou als ondernemer. Wil je meer weten, mail mij dan rustig. Ik denk graag met je mee.

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel de privacywet genoemd). Het doel van de AVG is het beschermen van onze persoonsgegevens en geldt voor iedereen die persoonsgegevens bezit of verwerkt. Dus of je nu coach, grafisch vormgever of stratenmaker bent, parttime of fulltime onderneemt… iedere ondernemer dient te voldoen aan de vereisten uit de Verordening en dient dus AVG proof te zijn. Niet voldoen aan de AVG kan een boete opleveren.

DIY pakket

Speciaal voor jou als ondernemer heeft 050legal een DIY-pakket ontwikkeld voor bedrijven die zich niet volledig willen verdiepen in de AVG, maar willen voldoen aan de vernieuwde wetgeving. Met het DIY-pakket implementeer je eenvoudig en zelfstandig de nieuwe privacywet binnen je bedrijf.

In het DIY pakket zitten de volgende templates:

– het AVG handboek (stap voor stap begeleiding)
– het verwerkersregister
– privacy verklaring
– verwerkersovereenkomst
– geheimhoudingsovereenkomst
– datalekprotocol
– incidentenregister

Indien toch behoefte blijkt te zijn aan ondersteuning dan geldt het uurtarief.

bekijk ook

Naast bovenstaande diensten, kun je ook bij Marjolijn terecht voor persoonlijk advies. Of kom naar een van de trainingen of legallunches!

trainingen & legallunches

Meer informatie volgt. Houd de agenda of de socials in de gaten!

juridisch advies

Heb je vragen over het opstarten van een bedrijf? Wil je hulp bij het kiezen van een juiste rechtsvorm? Zijn er juridische problemen die jou belemmeren om te groeien met je bedrijf?

business coaching

Na acht jaar ondernemen kent Marjolijn de klappen van de zweep en kan zij jou coachen om je business te laten groeien. Mail naar info@050legal.nl om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.

"Marjolijn heeft mij met haar deskundige inzichten en Marjolijn heeft mij met haar deskundige inzichten en advies geholpen om mijn hoofd koel te houden. Dat heb ik als erg prettig ervaren. Ik zal Marjolijn zeker vaker inschakelen wanneer ik juridische vragen heb."

Tineke Blokzijl Haar

"Marjolijn gaf de workshop “Van offerte naar factuur” bij de Drentse Zaak. De workshop heeft ze helemaal afgestemd op de behoeftes van de deelnemers van die dag. Leerzame oefeningen tussendoor om je goed na te laten denken over alle aspecten waar je rekening mee moet houden als je een eigen bedrijf begint. Super om op deze interactieve manier kennis te krijgen van het offertetraject van verschillende diensten en producten. Ik heb nu een duidelijk beeld van de juridische aspecten van het offertetraject, zeer leerzaam (en leuk 🙂 )"

Marijke Boes Hollistische coach

"Dit jaar heb ik me ingeschreven voor een legallunch. Het was een bijeenkomst waarbij de nieuwe AVG voor ondernemers werd uitgelegd. Nu vind ik het altijd een prettige bijeenkomst waar Marjolijn de gastvrouw is. Zij staat voor de ongedwongen sfeer waarbij haar actuele juridische kennis geserveerd wordt met een uitstekende lunch. Die combinatie maakt de legallunch absoluut de moeite waard om je voor aan te melden. Leuke bijkomstigheid, netwerken met de andere lunchgasten! Ook dat levert weer nieuwe contacten op. Tot de volgende keer! ;-)"

Dineke Bazuin – Huis van Diensten en DBsupport

copyright © 050legal 2018 | Webdesign by PRÉSENT THINGS